მაგიური მეთოდები

მაგიური მეთოდები

მაგიური ფუნქციების დასახელებებს წინ ერთვის ორი ქვედა ტირე "__". __construct() კონსტრუქტორი ეს არის კლასის ჩვეულებრივი მეთოდი, რომლის გამოძახებაც ავტომატურად ხდება ამ კლასის ეგზემპლიარი ობიექტის შექმნისას. კონსტრუქტორის აღწერა ხდება __construct()ოპერატორის გამოყენებით. შესაძლებელია კონსტრუქტორს გადაეცეს არგუმენტებიც. Booksკლასისათვის შევქმნათ კონსტრუქტორი რომელიც მოახდენს კონკრეტული წიგნების ანუ ობიექტების სახელებისა და ფასების ინიციალიზაციას function __construct( $par1, $par2 ) { $this->title = $par1; $this->price = $par2; } ახლა აღარ დაგვჭირდება set ფუნქციების გამოძახება ობიექტთა სათაურებისა და ფასების განსაზღვრისას $physics = new Books( "Physics for High School", 10 ); $maths = new Books ( "Advanced Chemistry", 15 ); $chemistry = new Books ("Algebra", 7 ); /* მ
კლასისა და ობიექტის შექმნა

კლასისა და ობიექტის შექმნა

PHP, WEB
კლასისა და ობიექტის შექმნაკლასის შექმნა ხდება სიტყვაგასაღებ Class-ის გამოყენებით, მის შემდეგ ვუთითებთ კლასის სახელს, ხოლო თვისებებისა და მეთოდების აღწერა ხდება ფიგურულ ფრჩხილებში. <?php class phpClass { var $var1; var $var2 = "constant string"; function myfunc ($arg1, $arg2) { [..] } [..] } ?> შევქმნათ კლასი სახელწოდებით - Books. <?php class Books { /* თვისებები */ var $price; var $title; /* მეთოდები */ function setPrice($par){ $this->price = $par; } function getPrice(){ echo $this->price ."<br/>"; } function setTitle($par){ $this->title = $par; } function getTitle(){ echo $this->title ." <br/>"; } }
ოოპ-ის ძირითადი კონცეფციები

ოოპ-ის ძირითადი კონცეფციები

PHP, WEB
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOP) ახდენს რეალური სამყაროს ობიექტების მოდელირებას ამ ობიექტების პროგრამული ანალოგების (ეკვივალენტების) საშუალებით. კლასი და ობიექტი კლასი არის პროგრამისტის მიერ შექმნილი მონაცემთა ტიპი, რომელიც შეიცავს მონაცემებს და მათი დამუშავების ფუნქციების გარკვეულ კრებულს. კლასი შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც შაბლონი, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია ერთი და იგივე ტიპის (ან კლასის) მრავალი ეგზემპლიარის, ობიექტის შექმნა. ობიექტი არის კონკრეტული კლასის კონკრეტული ეგზემპლიარი. კლასი იქმნება ერთხელ, ხოლო მისი ობიექტი კი შეიძლება შეიქმნას იმდენჯერ რამდენჯერაც საჭიროა. ინკაფსულაცია უცხო სიტყვათა ლექს: ინკაფსულაცია - უცხო ნივთიერებებისაგან დაცვის მიზნით (უცხო სხეულების, პარაზიტების და მისთ.), ორგანიზმის ირგვლივ შემაერთებელი გარსის (კაფსულის) წარმოქმნა. OOP-ის ძირ
Become A Ninja With Angular

Become A Ninja With Angular

წელი: 2018 ავოტრი: Ninja Squad ენა: ინგლისური ფორმატები: PDF, EPUB, MOBI, HTML გვერდები: 255 აღწერა: This ebook helps you get the philosophy of Angular (currently 6.1.0), the new tools (like ES2015, TypeScript, SystemJS, Webpack, Angular CLI...), and each part of the framework in a pragmatic way. You will be able to kickstart your project by the end of the reading, and build your amazing apps!
Designing and Publishing Websites With Adobe Muse

Designing and Publishing Websites With Adobe Muse

წელი: 08/2014 ავტორი: Tuts+ საიტი: tutsplus.com ავტორი: Michael Chaize ენა: ინგლისური With Adobe Muse, graphic designers can create and publish an engaging website without coding! In this step-by-step course, you'll learn how to design beautiful and modern web pages, how to create a mobile experience, add visual effects, interactive widgets, and finally publish your website. Adobe Muse is a great way to jump into the Web Design world without learning HTML or CSS.
Learning to Program Using Python

Learning to Program Using Python

Python now is what BASIC was in 1980s . With the broad range of modules for any purpose there is hard to find problem which can’t be solved with this easy to learn and use language. OLinuXino OSHW Linux computers can be programmed with Python and you can have access to all GPIOs, I2C, SPI, UARTs etc resources using py modules.

ტიპების დაყვანის ოპერატორი (cast operator) 

ტიპის დაყვანა - ესაა ერთი ტიპის მეორე ტიპად გარდაქმნის ოპერაცია. ის გამოიყენება მონაცემების შეუთავსები ტიპების მიმართ. ტიპების ასეთ გარდაქმნას ცხადი (აშკარა) ეწოდება. ტიპების დაყვანის ოპერატორის სინტაქსია: (საბოლოო_ტიპი) გამოსახულება; აქ საბოლოო_ტიპი მიუთითებს თუ რომელ ტიპად უნდა გარდაიქმნას მითითებული გამოსახულების შედეგი. მოყვანილი პროგრამით სრულდება ტიპების გარდაქმნის დემონსტრირება. { // პროგრამა 2.23 // პროგრამაში ხდება ტიპების გარდაქმნა შეუთავსებ ტიპებს შორის double wiladi1, wiladi2; byte baiti; int mteli; char simbolo; wiladi1 = double.Parse(textBox1.Text); wiladi2 = double.Parse(textBox2.Text); // double ტიპის გამოსახულება გარდაიქმნება int ტიპად mteli = ( int ) ( wiladi1 / wiladi2 ); // აქ ხდება ინფორმაციის დაკარგვა label1.Text = mteli.ToString(); // აქ ინფორმაცია ა

პოლიმორფიზმი

პოლიმორფიზმი (polymorphism) არის დაპროგრამების მექანიზმი, რომელიც მსგავს ობიექტებს საშუალებას აძლევს ერთი ინტერფეისის გამოყენებით მიმართონ სხვადასხვა მეთოდებს. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ერთი და იგივე სახელი შეიძლება რამდენიმე მეთოდს ჰქონდეს, რომლებიც ერთსა და იმავე მოქმედებებს სხვადასხვა ტიპის მონაცემებზე ასრულებენ. ამ შემთხვევაში არგუმენტის ტიპის მიხედვით სრულდება შესაბამისი მეთოდის გამოძახება. კონკრეტულ მეთოდს არგუმენტის ტიპის მიხედვით ირჩევს კომპილატორი. ამრიგად, პოლიმორფიზმი საშუალებას გვაძლევს რამდენიმე სახელის ნაცვლად გამოვიყენოთ ერთი. პოლიმორფიზმის უზრუნველყოფა ხდება მეთოდების გადატვირთვის საშუალებით.

ინკაფსულაცია

ინკაფსულაცია (encapsulation) არის დაპროგრამების მექანიზმი, რომელიც აერთიანებს პროგრამის კოდსა და იმ მონაცემებს, რომლებთანაც ეს კოდი მუშაობს, აგრეთვე, გამიჯნავს მათ (კოდსა და მონაცემებს) სხვა პროგრამების მხრიდან მიმართვებისაგან. ამით ხდება მათი დაცვა არასწორი გამოყენებისაგან. ობიექტზე ორიენტირებულ ენაში პროგრამის კოდი და მონაცემები ერთმანეთს ისე უკავშირდება, რომ ქმნიან ერთ ავტონომიურ სტრუქტურას, რომელსაც ობიექტი ეწოდება.  ობიექტის შიგნით პროგრამის კოდი და მონაცემები სხვა ობიექტებისათვის შეიძლება იყოს დახურული (private) ან ღია (public). დახურულ (პრივატულ) კოდთან და მონაცემებთან მიმართვა შეუძლიათ მხოლოდ ამავე ობიექტში აღწერილ კოდებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ დახურულ კოდსა და მონაცემებს ვერ მივმართავთ პროგრამის სხვა ნაწილიდან, რომელიც ობიექტის გარეთაა მოთავსებული. ღია (საერთოწვდომის) კოდთან და მო
როგორ დავმუხტოთ სმარტფონი სწორედ: ექსპერტები გვირჩევენ

როგორ დავმუხტოთ სმარტფონი სწორედ: ექსპერტები გვირჩევენ

თანამედროპვე სამყაროში სმარტფონმა ბევრი ფუნქცია შეითავსა. ის თითქმის ყველას აქვს, თუმცა მისი სწორედ გამოყენება ყველამ არ იცის. მაგალითად, ბევრმა არ იცის, რომ დამუხტვის დროს გაჯეტით სარგებლობა არ ღირს, საქმე კი იმაშია, რომ სმარტფონებში ლითიუმ-იონის აკუმულატორებია, რომლის დამუხტვაც უკეთეს შემთხვევაში ორი დღე-ღამე გეყოფათ. დამუხტვის დროს ბატარეა ხურდება, ამა თუ იმ ოპერაციის შესრულებისას კი აკუმულატორის ტემპერატურა კიდეც უფრო მაღლა იწევს. შედეგად შესაძლებელია, სმარტფონი უბრალოდ აფეთქდეს. საშუალოდ,  ბატარეის მუშაობა ერთი წლის გარანტიას იძლევა, თუმცა ხშირად ეს დრო უფრო ნაკლებს შეადგენს. მეტი ეფექტისთვის, ექსპერტები გვირჩევენ, რომ ტელეფონი 10%-ზე მეტად არ დავსვათ, არც ზედმეტად დამუხტვაა რეკომენდებული. წყარო:http://fortunaplus.ge