მათემატიკის ფუნქციები

ფუნქციის ჩანაწერი

 C++-ში

განმარტება

sin(x)

sinx  ( x არგუმენტი მოიცემა რადიანებში)

cos(x)

cosx ( x არგუმენტი მოიცემა რადიანებში)

tan(x)

tgx ( x არგუმენტი მოიცემა რადიანებში)

asin(x)

arcsinx ( x არგუმენტი მოიცემა რადიანებში)

acos(x)

arccosx  ( x არგუმენტი მოიცემა რადიანებში)

atan(x)

arctgx ( x არგუმენტი მოიცემა რადიანებში)

sqrt(x)

 კვადრატული ფესვი x-დან

pow(x,y)

x y  x  აყვანილია   y  ხარისხში

exp(x)

ex ექსპონენციალური ფუნქცია

fabs(x)

 xის მოდული (აბსოლიტური მნიშვნელობა)

log(x)

lnx ნატურალური ლოგარითმი (e-ს ფუძით)

log10(x)

lgx ათობითი ლოგარითმი (10-ის ფუძით)

ceil(x)

x-ის დამრგვალება მეტობით მომდევნო მთელ რიცხვამდე (არანაკლებ x-სა)

floor(x)

x-ის დამრგვალება ნაკლებობით მომდევნო მთელ რიცხვამდე  (არაუმეტეს x-სა)

fmod(x,y)

x-ის y-ზე გაყოფის შედეგად მიღებული ნაშთი (წილადი რიცხვი)

კომენტარი

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.