ობიექტების მასივის შექმნა

ობიექტებისაგან შეგვიძლია შევქმნათ როგორც ერთ, ისე რამდენიმე განზომილებიანი მასივი. მოყვანილი პროგრამით იქმნება Martkutxedi ტიპის ერთგანზომილებიანი მასივი, რომელიც 5 ობიექტისაგან შედგება. მასივის გამოცხადების შემდეგ, მისი თითოეული ელემენტი (ობიექტი) ცალ-ცალკე უნდა შეიქმნას.

class Martkutxedi
{
public int simagle; public int sigane; int perimetri; public Martkutxedi(int par1, int par2)
{
simagle = par1; sigane = par2; perimetri = ( simagle + sigane ) * 2;
}
public int Gamotana()
{
return perimetri;
}
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
// Martkutxedi ტიპის ერთგანზომილებიანი მასივის შექმნა,
// რომელიც 5 ობიექტისაგან შედგება
Martkutxedi[] masivi = new Martkutxedi[5];
// თითოეული ობიექტის შექმნა და მათი ცვლადების ინიციალიზება

for ( int ind = 0; ind < masivi.Length; ind++) masivi[ind] = new Martkutxedi(ind + 10, ind + 20);
// თითოეული ობიექტის ცვლადების ეკრანზე გამოტანა
for ( int ind = 0; ind < masivi.Length; ind++ ) label1.Text += masivi[ind].sigane.ToString() + ” ” + masivi[ind].simagle.ToString() + ” ” +
masivi[ind].Gamotana().ToString() + ‘\n’;
}

0Shares