რთული კლასები

ერთი ობიექტი შეიძლება მეორე ობიექტს შეიცავდეს. მაგალითად, ობიექტი „უნივერსიტეტი” შეიძლება შეიცავდეს „სტუდენტი” ობიექტს. ამ დროს კლასის ცვლადის გამოცხადება ხდება სხვა კლასის გამოყენებით. შედეგად, შეგვიძლია რთული კლასების შექმნა, რომლის წევრებს ექნება სხვა კლასების ტიპები. განვიხილოთ მაგალითი.

//
// პროგრამაში ხდება რთულ კლასთან მუშაობის დემონსტრირება

class Studenti // მარტივი კლასი
{
public string gvari; public string fakulteti; public int kursi; public void Metodi_Studenti()
{
MessageBox.Show(“მარტივი კლასი\n” + gvari + “\n” + fakulteti + “\n” + kursi.ToString());
}
}
class Universiteti
// რთული კლასი
{
public Studenti studenti; // studenti ცვლადს აქვს Studenti კლასის ტიპი public string misamarti;
public void Metodi_Universiteti()
{
MessageBox.Show(“რთული კლასი\n” + misamarti);
}
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Universiteti obieqti_universiteti = new Universiteti(); obieqti_universiteti.studenti = new Studenti(); obieqti_universiteti.studenti.gvari = textBox1.Text; obieqti_universiteti.studenti.fakulteti = textBox2.Text; obieqti_universiteti.studenti.kursi = int.Parse(textBox3.Text); obieqti_universiteti.studenti.Metodi_Studenti(); obieqti_universiteti.misamarti = textBox4.Text; obieqti_universiteti.Metodi_Universiteti();
}

1Shares