ენები

სხვადასხვა დაპროგრამირების ენები

მონაცემთა ბაზასთან კავშირი

მონაცემთა ბაზასთან კავშირი

Standard Security (SQL Server Authentication) მეთოდი1 : Data Source=yourSQLServer; Initial Catalog=yourDB; User Id=yourUserName; Password=yourPwd; SqlConnection მაგალითი : SqlConnection theSqlServer = new SqlConnection("Data Source=SQLDevelopment; Initial Catalog=SQL2008; User Id=sql2008; Password=######;"); SqlCommand theSqlCommand = new SqlCommand("SELECT * FROM [dbo].[Users]", theSqlServer); მეთოდი 2: Server=yourServer;Database=yourDB;User ID=yourUserName;Password=yourPwd;Trusted_Connection=False; SqlConnection მაგალითი: SqlConnection theSqlServer = new SqlConnection("Server=SQLDevelopment; Database=SQL2008; User ID=sql2008; Password=######; Trusted_Connection=False;"); SqlCommand theSqlCommand = new SqlCommand("SELECT * FROM [dbo].[Accounts]", theSqlServer); Trusted C
mainpage info sms ვირუსის პროგრამის გაშიფვრა + JS/JSE Encoding/Decoding

mainpage info sms ვირუსის პროგრამის გაშიფვრა + JS/JSE Encoding/Decoding

ერთმა დადო ერთ-ერთ ჯგუფში საიტი yousms.info, სადაც დევს პროგრამა, რომლითაც შეგიძლია გააგზავნო დღეში ერთი სმს უფასოდ, მაგრამ ნომრის მაგივრად შეგიძლია რა სახელიც გინდა ის ჩაწერო, მაგალითად TBC Bank. მოკლედ დადო და დაწერა რომ ვირუსიაო, დამაინტერესა და გადავწყვიტე დამეშალა და მენახა რა იყო. ახლა ზუსტად მივყვებით იმ ნაბიჯებს რაც მე გავაკეთე და ბოლოში იმასაც ისწავლით, როგორ გაუკეთოთ encode / decode ჯავასკრიპტის კოდს. სანამ რამეს დავიწყებთ, დაგვჭირდება NetReflector, რომლის დაყენების ინსტრუქცია და გადმოსაწერი ლინკი შეგიძლიათ ნახოთ აქ. ეს კი ენკოდერის და დეკოდერის არქივის ლინკი. მოკლედ გადმოვწერეთ პროგრამა "Send SMS.exe", გავხსენით რეფლექტორი და ჩავაგდეთ შიგნით. მე რამდენჯერმე +-ს დავაჭირეთ და მივედით ".ctor()"-ზე, სადაც გვხვდება ესეთი სურათი: აქედან ჩანს, რომ პროგრამა პირველი რიგში ამოწმებს
ჰეშ-ცხრილები

ჰეშ-ცხრილები

ჰეშ-ცხრილები ინახავენ   წყვილებს-გასაღები-მნიშვნელობა,ანუ    ჰეშ-ცხრილის თითოეული ელემენტი შედგება გასაღებისა და მნიშვნელობისაგან. გასაღები გამოიყენება შესაბამისი მნიშვნელობის მისაღებად. ჰეშ-ცხრილები განსაზღვრულია Hashtable კლასში. ამ კლასის თვისებები და მეთოდები მოყვანილია ცხრილებში 14.3 და 14.4. ჰეშ-ცხრილში გასაღები და მნიშვნელობა შეიძლება იყოს ნებისმიერი ტიპის ობიექტი. თუმცა, ჩვეულებრივ, გასაღების როლში ხშირად სტრიქონებს იყენებენ. Hashtable კლასის თვისებები თვისებები ტიპი აღწერა Count int შეიცავს ჰეშ-ცხრილში შენახული ელემენტების რაოდენობას IsFixedSize bool ამოწმებს აქვს თუ არა ჰეშ-ცხრილს ფიქსირებული სიგრძე IsReadOnly bool ამოწმებს არის თუ არა ჰეს-ცხრილი მხოლოდ წაკითხვადი Item object გასცემს ან აყენებს მითითებული გასაღების მქონე ელემენტის მნიშვნელო
პროცედურული დაპროგრამება

პროცედურული დაპროგრამება

სხვადასხვა დაპროგრამების ენა განსხვავდება ე.წ. დაპროგრამების პარადიგმის თვალსაზრისით. პროგრამირების პარადიგმა არის ცნებათა, კონცეფციათა და აბსტრაქციათა ერთობლიობა, რომლებიც პროგრამების დაწერის სტილს განსაზღვრავს. მარტივი სიტყვებით რომ ვთქვათ, დაპროგრამების პარადიგმა - ეს არის მეთოდების, პრინციპების, იდეებისა და ცნებების ერთობლიობა, რომელიც გამოიყენება ამა თუ იმ ენაზე პროგრამის შექმნისას. დღეისათვის ცნობილია დაპროგრამების რამდენიმე პარადიგმა: ლოგიკური, სტრუქტურული, პროცედურული, ობიექტზე-ორიენტირებული, ფუნქციონალური, ვიზუალური, კომპონენტური და ა.შ. მაგალითად, C –ენა – ისტორიულად C++ –ის წინამორბედი – განეკუთვნება პროცედურული დაპროგრამების ენებს; C#, C++, Visual Basic,Java ენები ობიექტზე რიენტირებული სტილისაა და ა.შ. პროცედურული დაპროგრამების ძირითადი იდეა ეფუძნება პრინციპს ”გათიშე და იბატონე
Visual studio 2017 key

Visual studio 2017 key

Visual studio 2017 professional keys: KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH Visual studio Enterprise Keys: NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QF Visual studio Pro Keys: KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH HMGNV-WCYXV-X7G9W-YCX63-B98R2    
For ციკლი

For ციკლი

ამოცანა 1 მოყვანილია For ციკლის მარტივი მაგალითი. სადაც მისი მთვლელი (i) იღებს მნიშვნელობებს 0 - დან 10 - მდე და თითოეული გამოდის (იწერება) კონსოლში. static void Main(string[] args) { for (int i = 0; i < 10; i=i+1) { Console.WriteLine(i); } Console.Read(); } ამოცანა 2 ამ მაგალითში For ციკლით გამოდის 1 - დან 100 - მდე 5 - ის ჯერადი ყველა რიცხვი გარდა 35, 65, 85. for (int n = 5; n < 100; n = n + 5) { if (n == 35 || n == 65 || n == 85) { continue; } else { Console.WriteLine(n); } } ამოცანა 3 ამ მაგალითში For ციკლით გამოდის 2 - დან 20 - მდე ყველა ლუწი რიცხვი. for (int k = 2; k <= 20; k++) { Console.WriteLine(k); } Console.Read(); ამოცანა 4 ამ მაგალითში For ციკლით ხდება მხოლოდ 48-ის და 72 - ის მნიშვნელობის გამოტანა, თუმცა ციკლი დატრიალდება
ცხრილები

ცხრილები

ცხრილები  მონაცემთა ბაზის ობიექტებიდან მხოლოდ ცხრილი შეიცავს საკუთრივ მონაცემებს. ცხრილი შედგება სტრიქონებისა და სვეტებისაგან: სტრიქონები (rows). თითოეული სტრიქონი წარმოადგენს კონკრეტული ობიექტის მახასიათებლების ერთობლიობას. მაგალითად, სტუდენტისათვის ესაა: გვარი, სახელი, უნივერსიტეტის დასახელება, კურსი და ა.შ. სვეტები (columns). თითოეული სვეტი წარმოადგენს ობიექტის მახასიათებელს ან მახასიათებლების ერთობლიობას. მაგალითად, სტუდენტების გვარი, სახელი და ა.შ. სტრიქონის სვეტი არის ცხრილის მინიმალური ელემენტი. ცხრილის თითოეულ სვეტს აქვს სახელი, ტიპი და ზომა. ცხრილის ზოგიერთი სვეტი შეიძლება იყოს გამოთვლადი (computed). ასეთ სვეტებში ეთითება ფორმულა, რომლის მიხედვით სვეტის მნიშვნელობა გამოითვლება. სისტემური ცხრილები  სისტემური ცხრილები (system tables) შეიცავენ სერვერის მუშაობისათ