ბაზები

MySQL, MS SQL, ORacle

XML and JSON Recipes for SQL Server

XML and JSON Recipes for SQL Server

  Quickly find solutions to dozens of common problems encountered while using XML and JSON features that are built into SQL Server. Content is presented in the popular problem-solution format. Look up the problem that you want to solve. Read the solution. Apply the solution directly in your own code. Problem solved! This book shows how to take advantage of XML and JSON to share data and automate tasks. JSON is commonly used to move data back and forth between the database and front-end applications, often running in a browser. This book shows all you need to know about transforming query results into JSON format, and back again. Also covered are the processes and techniques for moving data into and out of XML format for businessintelligence and other purposes, such as when transfe
მონაცემთა ბაზასთან კავშირი

მონაცემთა ბაზასთან კავშირი

Standard Security (SQL Server Authentication) მეთოდი1 : Data Source=yourSQLServer; Initial Catalog=yourDB; User Id=yourUserName; Password=yourPwd; SqlConnection მაგალითი : SqlConnection theSqlServer = new SqlConnection("Data Source=SQLDevelopment; Initial Catalog=SQL2008; User Id=sql2008; Password=######;"); SqlCommand theSqlCommand = new SqlCommand("SELECT * FROM [dbo].[Users]", theSqlServer); მეთოდი 2: Server=yourServer;Database=yourDB;User ID=yourUserName;Password=yourPwd;Trusted_Connection=False; SqlConnection მაგალითი: SqlConnection theSqlServer = new SqlConnection("Server=SQLDevelopment; Database=SQL2008; User ID=sql2008; Password=######; Trusted_Connection=False;"); SqlCommand theSqlCommand = new SqlCommand("SELECT * FROM [dbo].[Accounts]", theSqlServer); Trusted C
ცხრილები

ცხრილები

ცხრილები  მონაცემთა ბაზის ობიექტებიდან მხოლოდ ცხრილი შეიცავს საკუთრივ მონაცემებს. ცხრილი შედგება სტრიქონებისა და სვეტებისაგან: სტრიქონები (rows). თითოეული სტრიქონი წარმოადგენს კონკრეტული ობიექტის მახასიათებლების ერთობლიობას. მაგალითად, სტუდენტისათვის ესაა: გვარი, სახელი, უნივერსიტეტის დასახელება, კურსი და ა.შ. სვეტები (columns). თითოეული სვეტი წარმოადგენს ობიექტის მახასიათებელს ან მახასიათებლების ერთობლიობას. მაგალითად, სტუდენტების გვარი, სახელი და ა.შ. სტრიქონის სვეტი არის ცხრილის მინიმალური ელემენტი. ცხრილის თითოეულ სვეტს აქვს სახელი, ტიპი და ზომა. ცხრილის ზოგიერთი სვეტი შეიძლება იყოს გამოთვლადი (computed). ასეთ სვეტებში ეთითება ფორმულა, რომლის მიხედვით სვეტის მნიშვნელობა გამოითვლება. სისტემური ცხრილები  სისტემური ცხრილები (system tables) შეიცავენ სერვერის მუშაობისათ

ცხრილის წაშლა

ცხრილის წასაშლელად გამოიყენება DROP TABLE ბრძანება. მისი სინტაქსია: DROP TABLE ცხრილის_სახელი იმისათვის, რომ შევძლოთ ცხრილის წაშლა, უნდა ვიყოთ სერვერის sysadmin სტანდარტული როლის წევრი, ან მონაცემთა ბაზის db_owner ან db_dbadmin სტანდარტული როლის წევრი. ჩვენ ვერ წავშლით ცხრილს, თუ არსებობენ ცხრილები, რომლებიც მიმართავს ამ ცხრილს გარე გასაღების საშუალებით; თუ ცხრილთან დაკავშირებულია ერთი ან მეტი წარმოდგენა და ა.შ. ამიტომ, სანამ ამ ცხრილს წავშლიდეთ, საჭიროა მონაცემთა ბაზის ყველა იმ ობიექტის წაშლა, რომლებიც წასაშლელ ცხრილს მიმართავს ან ამ ობიექტების ისე შეცვლა, რომ ისინი ამ ცხრილს აღარ მიმართავდეს. მაგალითი. DROP TABLE Cxrili_1;  
ყველა SqlConnection რაც შეიძლება დაგჭირდეს

ყველა SqlConnection რაც შეიძლება დაგჭირდეს

  Standard Security (SQL Server Authentication) მეთოდი1 : Data Source=yourSQLServer; Initial Catalog=yourDB; User Id=სახელი; Password=პაროლი; SqlConnection მაგალითი : SqlConnection theSqlServer = new SqlConnection ("Data Source=SQLDevelopment; Initial Catalog=SQL2008; User Id=sql2008; Password=######;"); SqlCommand theSqlCommand = new SqlCommand("SELECT * FROM [dbo].[Users]", theSqlServer); მეთოდი 2: Server=yourServer;Database=yourDB; User ID=სახელი;Password=პაროლი; Trusted_Connection=False; SqlConnection მაგალითი: SqlConnection theSqlServer = new SqlConnection ("Server=SQLDevelopment; Database=SQL2008; User ID=sql2008;  Password=######; Trusted_Connection=False;"); SqlCommand theSqlCommand = new SqlCommand("SELECT * FROM [dbo].[Accounts]", theSqlServer);   Trusted