C#

C Sharp, C# არის ობიექტურად ორიენტირებული, ბრძანებითი, ფუნქციური პროგრამირების ენა დამზადებული Microsoft .NET პლათფორმისთვის .

Стивен Клири | Конкурентность в C# (2020) [PDF]

Стивен Клири | Конкурентность в C# (2020) [PDF]

ავტორი: Стивен КлириISBN: 978-5-4461-1572-3ფორმატი: PDFხარისხი: Изначально электронное (ebook) აღწერაЕсли вы побаиваетесь конкурентного и многопоточного программирования, эта книга написана для вас. Стивен Клири предоставляет в ваше распоряжение 85 рецептов работы с .NET и C# 8.0, необходимых для параллельной обработки и асинхронного программирования. Конкурентность уже стала общепринятым методом разработки хорошо масштабируемых приложений, но параллельное программирование остается непростой задачей. Подробные примеры и комментарии к коду позволят разобраться в том, как современные инструменты повышают уровень абстракции и упрощают конкурентное программирование ჩამოტვირთვა/DOWNLOAD

Price M.J. C# 8.0 and .NET Core 3.0 – Modern Cross-Platform Development Build applications with C# NET Core, Entity Framework

The C# programming language is an object-oriented language created by Microsoft for the .NET Framework. C# (pronounced “see sharp”) builds on some of the best features of the major programming languages. It combines the power of C++ with the simplicity of Visual Basic and also borrows much from Java. This results in a language that is easy to learn and use, is robust against errors, and enables rapid application development. All this is achieved without sacrificing much of the power or speed, when compared to C++. In the years following its release in 2002, C# has grown to become one of the most popular programming languages. It is a general-purpose programming language, so it is useful for creating a wide range of programs. DOWNLOAD/ჩამოტვირთვა

Hands-On Parallel Programming with C# 8 and .NET Core 3

წელი: 2019ავტორი: Shakti Tanwarგამომცემლობა: Packt PublishingISBN: 9781789132410ენა: ინგლისურიფორმატი: PDFგვერდები: 328აღწერა: In today’s world, every CPU has a multi-core processor. However, unless your application has implemented parallel programming, it will fail to utilize the hardware’s full processing capacity. This book will show you how to write modern software on the optimized and high-performing .NET Core 3 framework using C# 8.Hands-On Parallel Programming with C# 8 and .NET Core 3 covers how to build multithreaded, concurrent, and optimized applications that harness the power of multi-core processors. Once you’ve understood the fundamentals of threading and concurrency, you’ll gain insights into the data structure in .NET Core that supports parallelism. The book will
Unity в действии. Мультиплатформенная разработка на C#

Unity в действии. Мультиплатформенная разработка на C#

წელი: 2019ავტორი: Hocking Joseph / Хокинг Джозефთარგმნა: И. Рузмайкина ISBN: 978-5-4461-0816-9 ენა: რუსული ფორმატი: PDFგვერდები: 352 აღწერა: Второе издание знаменитого бестселлера «Unity в действии» было полностью переработано, чтобы познакомить вас с новыми подходами и идеями, позволяющими максимально эффективно использовать Unity для разработки игр. Больше внимания уделено проектированию двумерных игр, фундаментальные концепции которых читатель может применить на практике и построить сложный двумерный платформер. Эту книгу можно смело назвать введением в Unity для профессиональных программистов. Джозеф Хокинг дает людям, имеющим опыт разработки, всю необходимую информацию, которая поможет быстро освоить новый инструмент и приступить к созданию новых игр. А учиться лучше всего
Microsoft Visual C#

Microsoft Visual C#. Step by Step / Microsoft Visual C#. Подробное руководство

წელი: 2017ავტორი: John Sharp / Джон Шарпმთრაგმნელი: Н. ВильчинскийISBN: 978-5-496-02372-6ენა: ინგლისურიფორმატი: Pdfხარისხვი: 848 ( pdf) აღწერა: Освойте основы программирования и углубите свои познания, используя новейшую версию C# с Visual Studio 2015. Вы научитесь быстро писать код и создавать проекты, работать с переменными, операторами, выражениями и методами, разрабатывать надежные приложения с обработкой ошибок и исключений, использовать коллекции, создавать запросы LINQ, а кроме того получите навыки объектно-ориентированного программирования. Книга пригодится разработчикам программного обеспечения, которые только начинают работать с Visual C# или хотят перейти на новую версию ПО, а также всем, кто знает хотя бы один язык программирования. Опыт работы с Microsoft .NET или Visual S

ტიპების დაყვანის ოპერატორი (cast operator) 

ტიპის დაყვანა - ესაა ერთი ტიპის მეორე ტიპად გარდაქმნის ოპერაცია. ის გამოიყენება მონაცემების შეუთავსები ტიპების მიმართ. ტიპების ასეთ გარდაქმნას ცხადი (აშკარა) ეწოდება. ტიპების დაყვანის ოპერატორის სინტაქსია: (საბოლოო_ტიპი) გამოსახულება; აქ საბოლოო_ტიპი მიუთითებს თუ რომელ ტიპად უნდა გარდაიქმნას მითითებული გამოსახულების შედეგი. მოყვანილი პროგრამით სრულდება ტიპების გარდაქმნის დემონსტრირება. { // პროგრამა 2.23 // პროგრამაში ხდება ტიპების გარდაქმნა შეუთავსებ ტიპებს შორის double wiladi1, wiladi2; byte baiti; int mteli; char simbolo; wiladi1 = double.Parse(textBox1.Text); wiladi2 = double.Parse(textBox2.Text); // double ტიპის გამოსახულება გარდაიქმნება int ტიპად mteli = ( int ) ( wiladi1 / wiladi2 ); // აქ ხდება ინფორმაციის დაკარგვა label1.Text = mteli.ToString(); // აქ ინფორმაცია ა
Beginning C# 7 Programming with Visual Studio 2017

Beginning C# 7 Programming with Visual Studio 2017

ენა: 2018 ავტორი: Perkins B., Hammer J.V., Reid J.D. გამომცემლობა: Wrox ISBN: 978-1-119-45872-2 ენა: ინგლისური ფორმატი: PDF გვერდები: 913 აღწერა: Easily get started programming using the ultra-versatile C# 7 and Visual Studio 2017 Beginning C# 7 Programming with Visual Studio 2017 is the beginner’s ultimate guide to the world’s most popular programming language. Whether you’re new to programming entirely, or just new to C#, there has never been a better time to get started. The new C# 7 and Visual Studio 2017 updates feature a number of new tools and features that streamline the workflow, simplify the code, and make it easier than ever to build high-quality apps. This book walks you through everything you need to know, starting from the very basics, to have you programming in

Microsoft Visual C#. Step by Step / Microsoft Visual C#

წელი: 2017 ავტორი: John Sharp / Джон Шарп მთარგმნელი რუსლად: Н. Вильчинский ISBN: 978-5-496-02372-6 ენა:რუსული/ Русский ფორმატი: Pdf გვ: 848 აღწერა: Освойте основы программирования и углубите свои познания, используя новейшую версию C# с Visual Studio 2015. Вы научитесь быстро писать код и создавать проекты, работать с переменными, операторами, выражениями и методами, разрабатывать надежные приложения с обработкой ошибок и исключений, использовать коллекции, создавать запросы LINQ, а кроме того получите навыки объектно-ориентированного программирования. Книга пригодится разработчикам программного обеспечения, которые только начинают работать с Visual C# или хотят перейти на новую версию ПО, а также всем, кто знает хотя бы один язык программирования. Опыт работы с Microsoft .N
Unity  2D Game Development – Beginners Guide [2018]

Unity 2D Game Development – Beginners Guide [2018]

წელი: 30.04.2018 შემქმნელი: Packt Publishing ავტორი: Lauren S. Ferro ხანგრძლივობა: 2:24 ენა:ინგლისური აღწერა: თუ გაქვს იდეა და არ იცი თამაში როგორ შექმნა მაშინ ეს კურსი შენთვისაა

რთული კლასები

ერთი ობიექტი შეიძლება მეორე ობიექტს შეიცავდეს. მაგალითად, ობიექტი „უნივერსიტეტი" შეიძლება შეიცავდეს „სტუდენტი" ობიექტს. ამ დროს კლასის ცვლადის გამოცხადება ხდება სხვა კლასის გამოყენებით. შედეგად, შეგვიძლია რთული კლასების შექმნა, რომლის წევრებს ექნება სხვა კლასების ტიპები. განვიხილოთ მაგალითი. // // პროგრამაში ხდება რთულ კლასთან მუშაობის დემონსტრირება class Studenti // მარტივი კლასი { public string gvari; public string fakulteti; public int kursi; public void Metodi_Studenti() { MessageBox.Show("მარტივი კლასი\n" + gvari + "\n" + fakulteti + "\n" + kursi.ToString()); } } class Universiteti // რთული კლასი { public Studenti studenti; // studenti ცვლადს აქვს Studenti კლასის ტიპი public string misamarti; public void Metodi_Universiteti() { MessageBox.Show("რთული კლასი\n" + misa

this საკვანძო სიტყვა

მეთოდს გამოძახებისას ავტომატურად გადაეცემა არაცხადი არგუმენტი, რომელიც წარმოადგენს გამომძახებელ ობიექტზე მიმართვას. ამ მიმართვას ეწოდება this. იმის გასაგებად თუ როგორ მუშაობს this მიმართვა, განვიხილოთ პროგრამა, რომელშიც იქმნება Axarisxeba კლასი. ის განკუთვნილია რიცხვის ხარისხის გამოსათვლელად. // // პროგრამაში ხარისხის გამოთვლა სრულდება კონსტრუქტორის კოდში class Axarisxeba { public double wiladi; public int mteli; public double shedegi; public Axarisxeba(double par_ricxvi, int par_xarisxi) { wiladi = par_ricxvi; mteli = par_xarisxi; shedegi = 1; if ( par_xarisxi == 0 ) return; for ( ; par_xarisxi > 0; par_xarisxi-- ) shedegi *= wiladi; } public double xarisxis_dabruneba() { return shedegi; } } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { double ricxvi = Co

ობიექტების მასივის შექმნა

ობიექტებისაგან შეგვიძლია შევქმნათ როგორც ერთ, ისე რამდენიმე განზომილებიანი მასივი. მოყვანილი პროგრამით იქმნება Martkutxedi ტიპის ერთგანზომილებიანი მასივი, რომელიც 5 ობიექტისაგან შედგება. მასივის გამოცხადების შემდეგ, მისი თითოეული ელემენტი (ობიექტი) ცალ-ცალკე უნდა შეიქმნას. class Martkutxedi { public int simagle; public int sigane; int perimetri; public Martkutxedi(int par1, int par2) { simagle = par1; sigane = par2; perimetri = ( simagle + sigane ) * 2; } public int Gamotana() { return perimetri; } } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { // Martkutxedi ტიპის ერთგანზომილებიანი მასივის შექმნა, // რომელიც 5 ობიექტისაგან შედგება Martkutxedi[] masivi = new Martkutxedi[5]; // თითოეული ობიექტის შექმნა და მათი ცვლადების ინიციალიზება for ( int ind = 0; ind &