ენები

სხვადასხვა დაპროგრამირების ენები

this საკვანძო სიტყვა

this საკვანძო სიტყვა

მეთოდს გამოძახებისას ავტომატურად გადაეცემა არაცხადი არგუმენტი, რომელიც წარმოადგენს გამომძახებელ ობიექტზე მიმართვას. ამ მიმართვას ეწოდება this. იმის გასაგებად თუ როგორ მუშაობს this მიმართვა, განვიხილოთ პროგრამა, რომელშიც იქმნება Axarisxeba კლასი. ის განკუთვნილია რიცხვის ხარისხის გამოსათვლელად. // // პროგრამაში ხარისხის გამოთვლა სრულდება კონსტრუქტორის კოდში class Axarisxeba { public double wiladi; public int mteli; public double shedegi; public Axarisxeba(double par_ricxvi, int par_xarisxi) { wiladi = par_ricxvi; mteli = par_xarisxi; shedegi = 1; if ( par_xarisxi == 0 ) return; for ( ; par_xarisxi > 0; par_xarisxi-- ) shedegi *= wiladi; } public double xarisxis_dabruneba() { return shedegi; } } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { double ricxvi = Co
ობიექტების მასივის შექმნა

ობიექტების მასივის შექმნა

ობიექტებისაგან შეგვიძლია შევქმნათ როგორც ერთ, ისე რამდენიმე განზომილებიანი მასივი. მოყვანილი პროგრამით იქმნება Martkutxedi ტიპის ერთგანზომილებიანი მასივი, რომელიც 5 ობიექტისაგან შედგება. მასივის გამოცხადების შემდეგ, მისი თითოეული ელემენტი (ობიექტი) ცალ-ცალკე უნდა შეიქმნას. class Martkutxedi { public int simagle; public int sigane; int perimetri; public Martkutxedi(int par1, int par2) { simagle = par1; sigane = par2; perimetri = ( simagle + sigane ) * 2; } public int Gamotana() { return perimetri; } } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { // Martkutxedi ტიპის ერთგანზომილებიანი მასივის შექმნა, // რომელიც 5 ობიექტისაგან შედგება Martkutxedi[] masivi = new Martkutxedi[5]; // თითოეული ობიექტის შექმნა და მათი ცვლადების ინიციალიზება for ( int ind = 0; ind &
მონაცემების მიბმა LINQ to SQL-თან

მონაცემების მიბმა LINQ to SQL-თან

ცხრილებს შორის კავშირების დამყარება შესაძლებელია, აგრეთვე ფორმების ვიზუალური კონსტრუქტორების საშუალებით. ამისათვის, ვქმნით ShekvetaDataContext კლასს, მასში ვათავსებთ Personali, Shemkveti და Xelshekruleba ცხრილებს და ვქმნით მათ შორის ბმებს. ამის შემდეგ, ვირჩევთ მონაცემთა ახალ წყაროს, რისთვისაც ვასრულებთ Project მენიუს Add New Data Source ბრძანებას. გახსნილ ფანჯარაში  მოვნიშნავთ Object ელემენტს და ვაჭერთ Next კლავიშს. გახსნილ ფანჯარაში (ნახ. 18.9) ვირჩევთ Personali, ShekvetaDataContext, Shemkveti და Xelshekruleba ელემენტებს და ვაჭერთ Finish კლავიშს. ახლა ეკრანის მარცხენა ნაწილში გამოვაჩინოთ Data Sources ფანჯარა. გადავიდეთ ფორმაზე (Form1.cs [Design]), Data Sources ფანჯარაში გავხსნათ Personali სია და ავირჩიოთ Details ელემენტი როგორც ნაგულისხმევი მართვის ელემენტის ტიპი ამ ცხრილის შექმნისთვის.
რთულ ობიექტებთან მუშაობა

რთულ ობიექტებთან მუშაობა

ამ განყოფილებაში ვნახავთ თუ როგორ შეიძლება LINQ მოთხოვნის გამოყენება რთული ობიექტების მიმართ. მაგალითისთვის შევქმნათ სტუდენტის კლასი. // // პროგრამით ხდება LINQ მოთხოვნის გამოყენებით დემონსტრირება // რთული ობიექტების მიმართ class Studenti1 { public string gvari; public int asaki; public double tanxa; public int kursi; public string fakulteti; public Studenti1(string par1, int par2, double par3, int par4, string par5) { gvari = par1; asaki = par2; tanxa = par3; kursi = par4; fakulteti = par5; } } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { Studenti1[] obj = new Studenti1[10]; obj[0] = new Studenti1("სამხარაძე", 21, 1200.50, 4, "ინფორმატიკის"); obj[1] = new Studenti1("კაპანაძე", 20, 1250.50, 4, "ენერგეტიკის"); obj[2] = new Studenti1("კირვალიძე", 18, 1300.50,