ენები

სხვადასხვა დაპროგრამირების ენები

რთული კლასები

რთული კლასები

ერთი ობიექტი შეიძლება მეორე ობიექტს შეიცავდეს. მაგალითად, ობიექტი „უნივერსიტეტი" შეიძლება შეიცავდეს „სტუდენტი" ობიექტს. ამ დროს კლასის ცვლადის გამოცხადება ხდება სხვა კლასის გამოყენებით. შედეგად, შეგვიძლია რთული კლასების შექმნა, რომლის წევრებს ექნება სხვა კლასების ტიპები. განვიხილოთ მაგალითი. // // პროგრამაში ხდება რთულ კლასთან მუშაობის დემონსტრირება class Studenti // მარტივი კლასი { public string gvari; public string fakulteti; public int kursi; public void Metodi_Studenti() { MessageBox.Show("მარტივი კლასი\n" + gvari + "\n" + fakulteti + "\n" + kursi.ToString()); } } class Universiteti // რთული კლასი { public Studenti studenti; // studenti ცვლადს აქვს Studenti კლასის ტიპი public string misamarti; public void Metodi_Universiteti() { MessageBox.Show("რთული კლასი\n" + misa
this საკვანძო სიტყვა

this საკვანძო სიტყვა

მეთოდს გამოძახებისას ავტომატურად გადაეცემა არაცხადი არგუმენტი, რომელიც წარმოადგენს გამომძახებელ ობიექტზე მიმართვას. ამ მიმართვას ეწოდება this. იმის გასაგებად თუ როგორ მუშაობს this მიმართვა, განვიხილოთ პროგრამა, რომელშიც იქმნება Axarisxeba კლასი. ის განკუთვნილია რიცხვის ხარისხის გამოსათვლელად. // // პროგრამაში ხარისხის გამოთვლა სრულდება კონსტრუქტორის კოდში class Axarisxeba { public double wiladi; public int mteli; public double shedegi; public Axarisxeba(double par_ricxvi, int par_xarisxi) { wiladi = par_ricxvi; mteli = par_xarisxi; shedegi = 1; if ( par_xarisxi == 0 ) return; for ( ; par_xarisxi > 0; par_xarisxi-- ) shedegi *= wiladi; } public double xarisxis_dabruneba() { return shedegi; } } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { double ricxvi = Co
ობიექტების მასივის შექმნა

ობიექტების მასივის შექმნა

ობიექტებისაგან შეგვიძლია შევქმნათ როგორც ერთ, ისე რამდენიმე განზომილებიანი მასივი. მოყვანილი პროგრამით იქმნება Martkutxedi ტიპის ერთგანზომილებიანი მასივი, რომელიც 5 ობიექტისაგან შედგება. მასივის გამოცხადების შემდეგ, მისი თითოეული ელემენტი (ობიექტი) ცალ-ცალკე უნდა შეიქმნას. class Martkutxedi { public int simagle; public int sigane; int perimetri; public Martkutxedi(int par1, int par2) { simagle = par1; sigane = par2; perimetri = ( simagle + sigane ) * 2; } public int Gamotana() { return perimetri; } } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { // Martkutxedi ტიპის ერთგანზომილებიანი მასივის შექმნა, // რომელიც 5 ობიექტისაგან შედგება Martkutxedi[] masivi = new Martkutxedi[5]; // თითოეული ობიექტის შექმნა და მათი ცვლადების ინიციალიზება for ( int ind = 0; ind &
მონაცემების მიბმა LINQ to SQL-თან

მონაცემების მიბმა LINQ to SQL-თან

ცხრილებს შორის კავშირების დამყარება შესაძლებელია, აგრეთვე ფორმების ვიზუალური კონსტრუქტორების საშუალებით. ამისათვის, ვქმნით ShekvetaDataContext კლასს, მასში ვათავსებთ Personali, Shemkveti და Xelshekruleba ცხრილებს და ვქმნით მათ შორის ბმებს. ამის შემდეგ, ვირჩევთ მონაცემთა ახალ წყაროს, რისთვისაც ვასრულებთ Project მენიუს Add New Data Source ბრძანებას. გახსნილ ფანჯარაში  მოვნიშნავთ Object ელემენტს და ვაჭერთ Next კლავიშს. გახსნილ ფანჯარაში (ნახ. 18.9) ვირჩევთ Personali, ShekvetaDataContext, Shemkveti და Xelshekruleba ელემენტებს და ვაჭერთ Finish კლავიშს. ახლა ეკრანის მარცხენა ნაწილში გამოვაჩინოთ Data Sources ფანჯარა. გადავიდეთ ფორმაზე (Form1.cs [Design]), Data Sources ფანჯარაში გავხსნათ Personali სია და ავირჩიოთ Details ელემენტი როგორც ნაგულისხმევი მართვის ელემენტის ტიპი ამ ცხრილის შექმნისთვის.
რთულ ობიექტებთან მუშაობა

რთულ ობიექტებთან მუშაობა

ამ განყოფილებაში ვნახავთ თუ როგორ შეიძლება LINQ მოთხოვნის გამოყენება რთული ობიექტების მიმართ. მაგალითისთვის შევქმნათ სტუდენტის კლასი. // // პროგრამით ხდება LINQ მოთხოვნის გამოყენებით დემონსტრირება // რთული ობიექტების მიმართ class Studenti1 { public string gvari; public int asaki; public double tanxa; public int kursi; public string fakulteti; public Studenti1(string par1, int par2, double par3, int par4, string par5) { gvari = par1; asaki = par2; tanxa = par3; kursi = par4; fakulteti = par5; } } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { Studenti1[] obj = new Studenti1[10]; obj[0] = new Studenti1("სამხარაძე", 21, 1200.50, 4, "ინფორმატიკის"); obj[1] = new Studenti1("კაპანაძე", 20, 1250.50, 4, "ენერგეტიკის"); obj[2] = new Studenti1("კირვალიძე", 18, 1300.50,
აგრეგირების ოპერატორები 

აგრეგირების ოპერატორები 

LINQ მოთხოვნას აქვს აგრეგირების ოპერატორები, რომლებიც იძლევიან შედეგის ანალიზის საშუალებას. ხშირად გამოყენებადი ოპერატორებია: Average() – გასცემს შედეგში მოთავსებული რიცხვების საშუალო არითმეტიკულს; Count() – გასცემს მონაცემების რაოდენობას შედეგში; Max() – გასცემს შედეგში მოთავსებული მონაცემების მაქსიმალურ მნიშვნელობას;  Min() – გასცემს შედეგში მოთავსებული მონაცემების მინიმალურ მნიშვნელობას; Sum() - გასცემს შედეგში მოთავსებული რიცხვების ჯამს. ამ ოპერატორების მუშაობის დემონსტრირება ხდება მოყვანილი პროგრამით. // //          პროგრამით ხდება Average(), Count(), Max(), Min(), Sum() //          ოპერატორების მუშაობის დემონსტრირება Random Shemtxveviti_Ricxvebi = new Random(); int[] masivi = new int[12345678]; for ( int i = 0; i < masivi.Length; i++ ) masivi[i] = Shemtxveviti_Ric
მონაცემთა დიდი ზომის ნაკრებთან მუშაობა 

მონაცემთა დიდი ზომის ნაკრებთან მუშაობა 

LINQ მოთხოვნა შეგვიძლია, აგრეთვე გამოვიყენოთ დიდი ზომის რიცხვითი მასივიდან რიცხვების ამოსაჩევად. მოყვანილი პროგრამით ხდება ამის დემონსტრირება. // //          შედეგიდან 5500-ზე ნაკლები მნიშვნელობის მქონე რიცხვების ამორჩევა label1.Text = ""; Random Shemtxveviti_Ricxvebi = new Random(); int[] masivi = new int[1000000]; for ( int i = 0; i < masivi.Length; i++ ) masivi[i] = Shemtxveviti_Ricxvebi.Next(); //          LINQ მოთხოვნის ფორმირება var shedegi = from cvladi in masivi  where cvladi < 5500 select cvladi; //          შედეგების ეკრანზე გამოტანა label1.Text = "5500-ზე ნაკლები რიცხვები:\n"; foreach (var elementi in shedegi) label1.Text += elementi.ToString() + "   "; } ძირითადი პროგრამიდან ხდება RixvebisGenerireba() მეთოდის გამოძახება და მისთვის 1000000-
LINQ  მეთოდის სინტაქსი და ლამბდა გამოსახულებები  

LINQ  მეთოდის სინტაქსი და ლამბდა გამოსახულებები  

 როგორც აღვნიშნეთ, პროგრამა დაიწერა LINQ მოთხოვნის სინტაქსის გამოყენებით. ახალა იგივე პროგრამა დავწეროთ LINQ მეთოდის სინტაქსის გამოყენებით. LINQ არის განხორციელებული როგორც კოლექციების, მასივების, მოთხოვნების შედეგების და სხვა ობიექტების, რომლებიც უზრუნველყოფენ IEnumerable ინტერფეისს, გაფართოებული მეთოდების სერია. LINQ-ს გაფართოებული მეთოდები გამოჩნდება, თუ 18.1 პროგრამაში saxelebi ცვლადის შემდეგ შევიტანთ „ .“ წერტილს. გაიხსნება სია, რომელშიც გამოჩნდება LINQ-ს გაფართოებული მეთოდები: Aggregate<>, All<>, Any<>, Average<>, First<>, Last<>, Contains<>, Take<>, Where<>, Reverse<> Sum<> და ა.შ. თუ using System.Linq დირექტივას გავაკომენტარებთ, მაშინ სიაში ეს მეთოდები აღარ გამოჩნდება.   უნდა გვახსოვდეს, რომ მოთხოვნის სინტაქსი უნდ
LINQ მოთხოვნის სინტაქსი

LINQ მოთხოვნის სინტაქსი

ინტეგრირებული მოთხოვნების ენა (LINQ, Language-Integrated Query) არის C# ენის გაფართოება, რომელიც ინტეგრირებულია ამ ენაში. ის არის დიდი მოცულობის მონაცემებთან მუშაობის მოხერხებული, სწრაფი და ეფექტური მექანიზმი. LINQ გვათავისუფლებს მონაცემების გაფილტვრისა და დახარისხების რთული და გრძელი კოდების წერისაგან. ის არის მოთხოვნების ენა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მიღებული შედეგები ადვილად დავახარისხოთ, გავფილტროთ და შევასრულოთ გამოთვლები. LINQ საშუალებას გვაძლევს ეფექტურად ვიმუშაოთ დიდი ზომის მონაცემთა ბაზებთან და კომპლექსურ XML დოკუმენტებთან, რომლებშიც მილიონზე მეტი ჩანაწერია. LINQ ტექნოლოგია შეგვიძლია გამოვიყენოთ მონაცემთა Object, SQL და XML ტიპების მიმართ: წარმოქმნის მოთხოვნებს, რომლებიც      გამოიყენება    მასივების,       სიებისა           და        სხვა კოლექციების მიმართ. წარმო
XML and JSON Recipes for SQL Server

XML and JSON Recipes for SQL Server

  Quickly find solutions to dozens of common problems encountered while using XML and JSON features that are built into SQL Server. Content is presented in the popular problem-solution format. Look up the problem that you want to solve. Read the solution. Apply the solution directly in your own code. Problem solved! This book shows how to take advantage of XML and JSON to share data and automate tasks. JSON is commonly used to move data back and forth between the database and front-end applications, often running in a browser. This book shows all you need to know about transforming query results into JSON format, and back again. Also covered are the processes and techniques for moving data into and out of XML format for businessintelligence and other purposes, such as when transfe
ინკაფსულაცია

ინკაფსულაცია

ახალი მონაცემთა ტიპის შექმნა სტრუქტურის გამოყენებით ინკაპსულაცია. კლასის ცნება კლასის მონაცემებზე წვდომა (private,  public). კლასის ობიექტი კონსტრუქტორი. კონსტრუქტორის გადატვირთვა დესტრუქტორი. კონსტრუქტორის და დესტრუქტორის გამოძახების დრო და რიგი ახალი მონაცემთა ტიპის შექმნა სტრუქტურის გამოყენებით C++-ში ახალი მონაცემთა ტიპის შექმნა შესაძლებელია სტრუქტურის საფუძველზე. შემდეგ მაგალითში მონაცემთა ტიპი Room იქმნება სტრუქტურის სახით, რომელიც შეიცავს ორ  height  და walls  ელემენტს. პროგრამაში შემოიღება Room ტიპის MyRoom ცვლადი. მის ველებს ენიჭებათ მნიშვნელობები, ხოლო  ფუნქცია  aboutRoom  ბეჭდავს ინფორმაციას ოთახის შესახებ. #include <iostream> using namespace std; struct Room{ float height; //  სიმაღლე int walls;    // კედლების რიცხვი }; void aboutRoom(Roo
Deep Learning with Python (ისწვალე პითონი სიღრმისეულად)

Deep Learning with Python (ისწვალე პითონი სიღრმისეულად)

წელი: 2017 ავტორი: Francois Chollet გამომცემლობა: Manning Publications ISBN: 978-1617294433 ენა: ინგლისური აღწერა: This book was written for anyone who wishes to explore deep learning from scratch or broaden their understanding of deep learning. Whether you’re a practicing machine-learning engineer, a software developer, or a college student, you’ll find value in these pages. This book offers a practical, hands-on exploration of deep learning. It avoids mathematical notation, preferring instead to explain quantitative concepts via code snippets and to build practical intuition about the core ideas of machine learning and deep learning. You’ll learn from more than 30 code examples that include detailed commentary, practical recommendations, and simple high-level explanations of every
1Shares