Keywords

ობიექტ-ორიენტირებული მონაცემთა ბაზის სისტემები

Keywords
ობიექტ-ორიენტირებული მონაცემთა ბაზების (ოომბ) კონცეფცია წარმოიშვა რელაციური მონაცემთა ბაზების (რმბ) ტექნოლოგიის შემდგომ სრულყოფასთან დაკავშირებით. ასეთი იდეის უპირატესობა კი ის იყო, რომ ოომბ-ის პროექტი უფრო ახლოსაა საპრობლემო სფეროსთან. აქ გამოიყენება ოო-მიდგომის ელემენტები, როგორიცაა კლასები და ობიექტები, მეთოდები, კლასებს შორის იერარქია, მემკვიდრეობითობა და ა.შ. [5,8,9].   ამგვარად, ობიექტური ბაზები (object databases) არის მონაცემთა ბაზებისა და ობიექტ-ორიენტირებული დაპროგრამების ენების გაერთიანებით მიღებული ერთობლივი პროდუქტი.   რეალური სამყაროს ნებისმიერი არსი (Entity) ოო-ენებსა და სისტემებში მოდელირდება ობიექტის სახით. ყოველი ობიექტი მისი შექმნის დროს ღებულობს სისტემის მიერ გენერირებულ უნიკალურ იდენტიფიკატორს, რომელიც კავშირშია ამ ობიექტთან მისი მთელი არსებობის პ
სიმეტრიული სისტემის მეთოდები

სიმეტრიული სისტემის მეთოდები

ცნობილია, რომ კრიპტოგრაფიის (როგორც სიმეტრიული, ასევე ასიმეტ-რიული სისტემების) მეთოდები ძირითადად დაფუძნებულია ერთი და იმა-ვე პრინციპზე, რომლის ძირითადი არსი მდგომარეობს ტექსტურ ინფორ-მაციაში შემავალ სიმბოლოებზე წინასწარ განსაზღვრული მათემატიკური და ლოგიკური მანიპულაციების ჩატარებაში. განიხილავენ ტექსტური ინ-ფორმაციის (TI) წარმოდგენის სამ სახეს: ა) დასაშიფრი TI – DasTI; ბ) დაშიფრული TI – ShifTI (შიფრ-ტექსტი); გ) დამშიფრავი და გამშიფრავი დახურული (საიდუმლო) გასაღები k, სადაც k იგივეა რაც TI ანუ მასში შემავალი სიმბოლოების კრებული. სამივე სახის TI ზოგად შემთხვევაში არის α - ალფაბეტში (α={A,B,…,Z} – არის ლათინური ასომთავრული სიმბოლოების ნაკრები) შემავალი სიმ-ბოლოებისაგან შედგენილი სტრიქონი, კერძოდ: DasTI = {S0 S
ცხრილები

ცხრილები

ცხრილები  მონაცემთა ბაზის ობიექტებიდან მხოლოდ ცხრილი შეიცავს საკუთრივ მონაცემებს. ცხრილი შედგება სტრიქონებისა და სვეტებისაგან: სტრიქონები (rows). თითოეული სტრიქონი წარმოადგენს კონკრეტული ობიექტის მახასიათებლების ერთობლიობას. მაგალითად, სტუდენტისათვის ესაა: გვარი, სახელი, უნივერსიტეტის დასახელება, კურსი და ა.შ. სვეტები (columns). თითოეული სვეტი წარმოადგენს ობიექტის მახასიათებელს ან მახასიათებლების ერთობლიობას. მაგალითად, სტუდენტების გვარი, სახელი და ა.შ. სტრიქონის სვეტი არის ცხრილის მინიმალური ელემენტი. ცხრილის თითოეულ სვეტს აქვს სახელი, ტიპი და ზომა. ცხრილის ზოგიერთი სვეტი შეიძლება იყოს გამოთვლადი (computed). ასეთ სვეტებში ეთითება ფორმულა, რომლის მიხედვით სვეტის მნიშვნელობა გამოითვლება. სისტემური ცხრილები  სისტემური ცხრილები (system tables) შეიცავენ სერვერის მუშაობისათ
Run-ის ბრძანებები

Run-ის ბრძანებები

Keywords, MS Window, OS
run-ის გასახსნელად დააჭირეთ : start(windows logo) + R ან ხსნით სტარტ მენიუს და აჭერთ Run-ს (თუ სტარტ მენიუში არ გაქვთ run მაშინ წაიკითეთ ეს პოსტი რგორ გამოვიტანოთ Start Menu-ში Run Command (Windows7) ) Accessibility Controls – ხელმისაწვდომობის კონტროლი – access.cpl Accessibility Options – ხელმისაწვდომობის პარამეტრები – control access.cpl Adapter Troubleshooter (Vista/Win7) – ადაპტერის გასწორება – AdapterTroubleshooter Add Hardware Wizard – ტექნიკის დასამატებელი პროგრამა – hdwwiz.cpl Add/Remove Programs – პროგრამების დეინსტალაცია ან შეცვლა – appwiz.cpl Add/Remove Programs (Add New Programs) – პროგრამის ინტალაცია ქსელიდან – control appwiz.cpl,,1 Add/Remove Programs (Add Remove Windows Components) – windows-ის კომპონენტების ჩართვა ან გამორთვა – control appwiz.cpl,,2 Add/Remove Programs (Se

მაგიური 0 და 1

Keywords
  შესავლისმაგვარი ადამიანი აზროვნებს თვლის ათობით სისტემაში ანუ მას უადვილდება ოპერაციების ჩატარება ისეთ რიცხვებზე რომლებიც წარმოიდგინებიან მხოლოდ 10 ციფრისაგან, 0-დან9-მდე. რატომ ? რა ვიცი, ალბათ იმიტომ რომ ხელებზე ათი თითი გვაქვს და აღქმაც აქედან დაიწყო. ათობითი რიცხვებია მაგ: 500, 10, 1, 59, 627. თვლის სისტემები შეიძლება იყოს უამრავი. რაც შეეხება ციფრულ ტექნიკას და მათ შორის კომპიუტერებსაც ისინი “აზროვნებენ” თვლის ორობით სისტემაში ანუ მათში შეიძლება წარმოვადგინოთ მხოლოდ ორი ციფრი: 0 და 1, და რიცხვები რომლებიც შესდგებიან მხოლოდ ამ ორი ციფრისგან, რატომ ? ალბათ იმიტომ რომ მათ ათი თითი არა აქვთ. ორობითი რიცხვებია მაგ: 0110, 101, 110101, 00001, 10. თუ რას წარმოადგენს თითოეული ეს ჩანაწერი ამას შემდეგში დაწვრილებით განვიხილავთ. ხშირად ამ ციფრებს ასეც უწოდებენ “ლოგიკუ
FTP ბრძანებები

FTP ბრძანებები

FTP-სთან სამუშაოდ საჭირო ბრძანებების ნუსხა დღეს შევეცადოთ და შევისწავლოთ კიდევ ერთი საჭირო რამ. ეს არის FTP-სთან სამუშაოდ საჭირო ბრძანებების ნუსხა. როგორც წესი ყველა ჩვენთაგანი იყენებს სამუშაოდ FTP პროგრამებს, ყველა ვიყენებთ მაგრამ ყველამ არ ვიცით თუ რა ხდება ბრძანებების დონეზე FTP-სთან მიმართვისას. მოდით და განვიხილოთ ეს ყველაფერი პრაქტიკაზე მითუმეტეს, რომ ყველა ვერსია windows-ში გვაქვს ftp-ს კონსოლის ვერსია. ამიტომ ჩვენ არაფერი დამატებითი პროგრამა არ დაგვჭირდება. სხვათაშორს თუ ინტერნეტთან შეერთებული ხართ და გაგაჩნიათ რაიმე FTP-სერვერი, გირჩევდით მარტო წაკითხვის გარდა პრაქტიკაზე გაგეკეთებინათ ყველაფერი ის რაზეც ახლა ვისაუბრებთ, თუ სურვილი დიდი გაქვთ მაგრამ რას იზამ და ყველა სტატიისთვის საკუთარი დომენისა და საიტის რეგისტრაციას ვერ იწყებთ მაშინ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ერთერთი გავრცელებული
PHP-ის განვითარების ისტორია

PHP-ის განვითარების ისტორია

Keywords, MySQL, PHP
PHP-მ ბოლო წლების განმავლობაში განვითარების დიდი გზა გაიარა და web-დაპროგრამების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ენა გახდა. PHP-ის საფუძველს წარმოადგენს ძველი პროდუქტი, რომელსაც PHP/FI (Personal Home Page / Forms Interpreter - პერსონალური მთავარი გვერდი / ფორმების ინტერპრეტატორი) ერქვა,. PHP/FI 1995 წელს რასმუს ლერდორფმა შექმნა, რომელიც მისი რეზიუმეს მონახულების სტატისტიკის წარმოებისათვის Perlსკრიპტების ნაკრებს წარმოადგენს. Web-ის განვითარება ის-ის იყო იწყებოდა და ამ ამოცანის გადაწყვეტის არავითარი სპეციალური საშუალებები არ არსებობდა, რამაც ავტორის მიმართ მრავალი შეკითხვა წარმოშვა. ლერდორფმა თავისი ინსტრუმენტების უფასოდ დარიგება დაიწყო. მათ „Personal Homepages Tools“ (PHP) – „პერსონალური მთავარი გვერდის ინსტრუმენტებს“ უწოდებდნენ. მალე მეტი ფუნქციურობა გახდა საჭირო და მან C ენაზე უფრო სრულყოფ
PHP-ის შესაძლებლობანი

PHP-ის შესაძლებლობანი

Keywords, MySQL, PHP
PHP-ს ძალიან ბევრი შესაძლებლობა გააჩნია. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ PHP-ის სერვერის მხარეს მომუშავე სკრიპტების გამოყენებაზეა ფოკუსირებული. ამგვარად, PHP-ს შეუძლია შეასრულოს ყველაფერი, რასაც CGI-ის ნებისმიერი სხვა პროგრამა ასრულებს. მაგალითად, შეუძლია მონაცემთა ფორმების დამუშავება, დინამიკური გვერდების გენერირება, გადააგზავნოს და მიიღოს cookies. მაგრამ, გარდა ამისა PHP-ს კიდევ მრავალი სხვა ამოცანის შესრულებაც შეუძლია. PHP-ის გამოყენების სამი ძირითადი სფერო არსებობს: სერვერის მხარეს შესასრულებელი სკრიპტების შექმნა. PHP ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით ფართოდ გამოიყენება. იმისათვის, რომ PHP-სკრიპტების შესრულების შედეგების ნახვა შევძლოთ, საჭიროა მომუშავე web-სერვერი და კომპიუტერზე დაყენებული PHP. ბრძანების სტრიქონში შესასრულებლად სკრიპტების შექმნა. შეგიძლიათ შექმნათ PHP-სკრიპტები,