სერვერი

ცენტრალური დირექტორიების სერვისების (Directory Service) ადმინისტრირება

ცენტრალური დირექტორიების სერვისების (Directory Service) ადმინისტრირება

ცენტრალური დირექტორიების სერვისების (Directory Service) ადმინისტრირება - AD DS სერვისის არჩევა და Domain Controler-თან დაკავშირება   დომენის გაწევრიანება არსებულ დომენში( ან forest) ან ახალ forest-ში დამატება ახალი Forest-ისა და Root Domain-ის ფუნქციონალური დონის განსაზღვრა ინსტალაციის შემდგომი ფანჯარა ავტ: ვ.ოთხოზორია, დ.გულუა, შ. სვანიშვილი
დირექტორიების სერვისების გამართვა

დირექტორიების სერვისების გამართვა

კატალოგების სამსახურების ძირითადი დანიშნულებაა ქსელური უსართხოების მართვა. ქსელური უსაფრთხოების საფუძველია მომხმარებელთა, მომხმარებელთა ჯგუფებისა და კომპიუტერების სააღრიცხვო ჩანაწერების მონაცემთა ბაზა (accounts), რომელთა საშუალებითაც ხორციელდება დაშვებების მართვა ქსელურ რესურსებზე კატალოგური სერვისის ზოგადი სქემა კატალოგური სქემის აგება აუცილებელია შედარებით დიდი ზომის ლოკალურ ქსელებში, სადაც ვერ გამოიყენება მოდელი „სამუშაო  ჯგუფი“, რომელიც ყველა სხვა მოდელზე პრიმიტიულია. „სამუშაო ჯგუფი“ დანერგვა მცირე ქსელებშია მიღებული (3–10 კომპიუტერი). იგი ეფუძნება არქიტექტურას, რომელშიც ქსელის ყოველ კომპიუტერს (ოპერაციული სისტემებით Windows NT/2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/ 8.1/10) გააჩნია სააღრიცხვო ჩანაწერთა საკუთარი, ლოკალური მონაცემთა ბაზა და მისი დახმარებით ხორციელდება  დაშვებების მართვა მოცემ
სერვერული ინფრასტრუქტურის მომსახურება/განვითარება

სერვერული ინფრასტრუქტურის მომსახურება/განვითარება

გარე მეხსიერების ის მოწყობილობები, რომლებიც დღევანდელ გამოთვლით სისტემებში გამოიყენება (ხისტი, ნახევარგამტარული, ოპტიკური), თავისთავად წარმოადგენენ ინფორმაციის საიმედო მატარებლებს ფუნქციონირების მრავალწლიანი გარანტიით, თუმცა ცხადია, მათი პირდაპირი გამოყენება განსაკუთრებით სერვერულ სისტემებში მიუღებელია. კრიტიკული ინფორმაციის (საბანკო და სადაზღვევო მონაცემთა ბაზები, სახელმწიფო და კორპორაციული ინფორმაცია) ერთ ეგზემპლარად შენახვა ინფორმაციის დაკარგვის თუნდაც მინიმალური რისკით გაუმართლებელია. სარეზერვო კოპირების და არქივაციის (იხ. ქვემოთ) ინსტრუმენტები შეიძლება ინფორმაციის კარგვისგან თავდაცვის ერთერთ მოხერხებულ მეთოდად მივიჩნიოთ, მათი გამოყენება მაინც არასაკმარისია ინფორმაციის საიმედო შენახვის პრაქტიკულად გარანტირებული უზრუნველყოფისთვის. კომპიუტერული აპარატურის მწარმოებლები გვთავაზობენ სხვადა