WEB

ვებ პროგრამირება

კლასისა და ობიექტის შექმნა

კლასისა და ობიექტის შექმნა

PHP, WEB
კლასისა და ობიექტის შექმნაკლასის შექმნა ხდება სიტყვაგასაღებ Class-ის გამოყენებით, მის შემდეგ ვუთითებთ კლასის სახელს, ხოლო თვისებებისა და მეთოდების აღწერა ხდება ფიგურულ ფრჩხილებში. <?php class phpClass { var $var1; var $var2 = "constant string"; function myfunc ($arg1, $arg2) { [..] } [..] } ?> შევქმნათ კლასი სახელწოდებით - Books. <?php class Books { /* თვისებები */ var $price; var $title; /* მეთოდები */ function setPrice($par){ $this->price = $par; } function getPrice(){ echo $this->price ."<br/>"; } function setTitle($par){ $this->title = $par; } function getTitle(){ echo $this->title ." <br/>"; } }
ოოპ-ის ძირითადი კონცეფციები

ოოპ-ის ძირითადი კონცეფციები

PHP, WEB
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOP) ახდენს რეალური სამყაროს ობიექტების მოდელირებას ამ ობიექტების პროგრამული ანალოგების (ეკვივალენტების) საშუალებით. კლასი და ობიექტი კლასი არის პროგრამისტის მიერ შექმნილი მონაცემთა ტიპი, რომელიც შეიცავს მონაცემებს და მათი დამუშავების ფუნქციების გარკვეულ კრებულს. კლასი შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც შაბლონი, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია ერთი და იგივე ტიპის (ან კლასის) მრავალი ეგზემპლიარის, ობიექტის შექმნა. ობიექტი არის კონკრეტული კლასის კონკრეტული ეგზემპლიარი. კლასი იქმნება ერთხელ, ხოლო მისი ობიექტი კი შეიძლება შეიქმნას იმდენჯერ რამდენჯერაც საჭიროა. ინკაფსულაცია უცხო სიტყვათა ლექს: ინკაფსულაცია - უცხო ნივთიერებებისაგან დაცვის მიზნით (უცხო სხეულების, პარაზიტების და მისთ.), ორგანიზმის ირგვლივ შემაერთებელი გარსის (კაფსულის) წარმოქმნა. OOP-ის ძირ
Become A Ninja With Angular

Become A Ninja With Angular

წელი: 2018 ავოტრი: Ninja Squad ენა: ინგლისური ფორმატები: PDF, EPUB, MOBI, HTML გვერდები: 255 აღწერა: This ebook helps you get the philosophy of Angular (currently 6.1.0), the new tools (like ES2015, TypeScript, SystemJS, Webpack, Angular CLI...), and each part of the framework in a pragmatic way. You will be able to kickstart your project by the end of the reading, and build your amazing apps!
Academica Pro Theme [nulled]

Academica Pro Theme [nulled]

WEB, WP skin
  CHANGELOG --------- V 1.0.8 (3 July, 2014) - Bug fix - Files edited: - archive.php - author.php - category.php - index.php - page.php - search.php - single-event.php - single-testimonial.php - single.php - template-blog.php - template-events.php - template-list.php - template-testimonials.php http://www.wpzoom.com/themes/academica-pro/  
რეკურსიული ფუნქციები

რეკურსიული ფუნქციები

JAVASCRIPT, WEB
ფუნქციებს შორის შეიძლება ცალკე გამოვყოთ რეკურსიული ფუნქციები. მათი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ფუნქცია იძახებს თავის თავს. მაგალითისთვის ვნახოთ ფუნქცია, რომელიც ითვლის რიცხვის ფაქტორიალს: function getFactorial(n) { if (n === 1) { return 1; } else { return n * getFactorial(n - 1); } } var result = getFactorial(4); console.log(result); // 24 ფუნქცია getFactorial() აბრუნებს 1-ს, თუ n პარამეტრის მნიშვნელობაა 1, თუ არა და აბრუნებს ისევ getFactorial() ფუნქციის მნიშვნელობას პარამეტრით n-1, გამრავლებულს n-ზე.მაგალითად, პარამეტრად 4-ის გადაცემისას ვღებულობთ შემდეგ ჯაჭვს: var result = 4 * getFactorial(3); var result = 4 * 3 * getFactorial(2); var result = 4 * 3 * 2 * getFactorial(1); var result = 4 * 3 * 2 * 1; // 24 ვნახოთ მეორე მაგალითი - ფიბონაჩის რიცხვების გამოთვლა:
ცვლადების ხედვის არე

ცვლადების ხედვის არე

JAVASCRIPT, WEB
ჯავასკრიპტში ყველა პარამეტრს აქვს გარკვეული ხედვის არე, რომლის ფარგლებშიც ისინი მოქმედებენ. გლობალური ცვლადები ყველა ცვლადი, რომელიც გამოცხადებულია ფუნქციის გარეთ, არის გლობალური: <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8" /> </head> <body> <script> var x = 5; function displaySquare() { var z = x * x; console.log(z); } </script> </body> </html> აქ ცვლადი x არის გლობალური, მასზე მიმართვა შეიძლება პროგრამის ნებისმიერი ადგილიდან. ხოლო ცვლადი z არაა გლობალური, რადგანაც გამოცხადებულია ფუნქციის შიგნით. ლოკალური ცვლადები ცვლადი, რომელიც გამოცხადებულია ფუნქციის შიგნით, წარმოადგენს ლოკალურ ცვლადს: function displaySquare() { var z = 10; console.log(z); } ცვლადი z ლოკალურია და ის არსებობს მხოლოდ ფუ
ფუნქციები

ფუნქციები

JAVASCRIPT, WEB
უნქცია წარმოადგენს ინსტრუქციების ერთობლიობას, რომლებიც ასრულებენ გარკვეულ მოქმედებას ან ითვლიან გარკვეულ მნიშვნელობას. ფუნქციის სინტაქსს აქვს შემდეგი სახე: function ფუნქციის_სახელი([პარამეტრი [, ...]]) { // ინსტრუქციები } ფუნქციის განსაზღვრა იწყება საკვანძო სიტყვით function, რასაც მოსდევს ფუნქციის სახელი. ფუნქციის დასახელება ექვემდებარება იგივე წესებს, რასაც ცვლადების სახელები. შესაბამისად, ფუნქციის სახელი უნდა შედგებოდეს ასოებისგან, ციფრებისგან და სიმბოლოებისგან "_" და "$". ამასთან, ფუნქციის სახელი არ უნდა იწყებოდეს ციფრით. ფუნქციის სახელის შემდეგ მოდის პარამეტრების ჩამონათვალი. ფუნქციას თუნდაც არ ჰქონდეს პარამეტრი, მაინც უნდა დავსვათ ცარიელი ფრჩხილები. შემდეგ ფიგურულ ფრჩხილებში მოდის ფუნქციის ტანი, რომელიც შეიცავს ინსტრუქციების ერთობლიობას. შევქმნათ უმარტივესი ფუნქცია: funct
ციკლები

ციკლები

JAVASCRIPT, WEB
ციკლები საშუალებას იძლევა გარკვეული პირობების მიხედვით შესრულდეს რაღაც მოქმედებები მრავალჯერ. ჯავასკრიპტში გამოიყენება ციკლის შემდეგი სახეები: for for..in while do..while ციკლი for ციკლს for აქვს შემდეგი სახე: for ([მრიცხველის ინიციალიზაცია]; [პირობა]; [მრიცხველის შეცვლა]) { // მოქმედებები } მაგალითად, გამოვიყენოთ ციკლი მასივის ელემენტების გადასარჩევად: var people = ["Tom", "Alice", "Bob", "Sam"]; for(var i = 0; i<people.length; i++){ document.write(people[i] + "</br>"); } ციკლის პირველი ნაწილი - var i = 0; ახდენს მრიცხველის (ცვლადი i) ინიციალიზაციას. ციკლის დაწყების წინ მისი მნიშვნელობა იქნება 0. მეორე ნაწილი წარმოადგენს პირობას, რომლის შესრულებისას სრულდება ციკლი. მოცემულ შემთხვევაში, ციკლი შესრულდება მანამ, სანამ i-ს მნიშვნელობა არ მიარჭევს მასივის სიგრ
პირობითი კონსტრუქციები

პირობითი კონსტრუქციები

JAVASCRIPT, WEB
პირობითი კონსტრუქციები საშუალებას გვაძლევს შევასრულოთ ესა თუ ის მოქმედება პირობიდან გამომდინარე. ოპერატორი if ოპერატორი if ამოწმებს გარკვეულ პირობას და თუ ეს პირობა ჭეშმარიტია, ასრულებს გარკვეულ მოქმედებას. if კონსტრუქციას აქვს შემდეგი სახე: if(პირობა) მოქმედება; მაგალითად: var income = 100; if(income > 50) alert("შემოსავალი მეტია 50-ზე"); თუ საჭიროა ერთზე მეტი ინსტრუქციის შესრულება, ეს ინსტრუქციები თავსდება ფიგურული ფრჩხილებით შექმნილ ბლოკში: var income = 100; if(income > 50){ var message = "შემოსავალი მეტია 50-ზე"; alert(message); } პირობა შეიძლება იყოს რთული: var income = 100; var age = 19; if(income < 150 && age > 18){ var message = "შემოსავალი მეტია 50-ზე"; alert(message); } კონსტრუქცია  if შესაძლებლობას გვაძლევს შევამოწმოთ მნიშვნელობის
0Shares