PHP

ობიექტზე ორიენტირებული  დაპროგრამების საფუძვლები

ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების საფუძვლები

MySQL, PHP, WEB
ბოლო დროს ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების (Object-Oriented Programming - OOP) იდეა, პროგრამის დაწერის კარდინალურად ახალი იდეოლოგია, სულ უფრო დიდ მოწონებით სარგებლობს პროგრამისტებს შორის. ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამები უფრო მარტივი და მობილურია, მათი მოდიფიცირება და თანხლება ბევრად მარტივია, ვიდრე ჩვეულებრივი, ტრადიციული პროგრამების. ამის გარდა, თვითონ ობიექტზე ორიენტირებულის იდეის კომპეტენტურად გამოყენების შემთხვევაში, შექმნილი პროგრამები ბევრად უფრო დაცულია შეცდომებისაგან. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება შეიქმნა იმ პროცედურული დაპროგრამების იდეოლოგიის განვითარების შედეგად, სადაც მონაცემები და მათი დასამუშავებელი ქვეპროგრამები (პროცედურები, ფუნქციები) ფორმალურად ერთმანეთთან კავშირში არ არიან.  დაპროგრამების პირველი ენა, რომელშიც ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების პრინციპ
GD – გამოსახულებასთან მუშაობა

GD – გამოსახულებასთან მუშაობა

MySQL, PHP, WEB
GD - გამოსახულებასთან მუშაობა PHP-ს შესაძლებლობები HTML-კოდის შექმნით არ შემოისაზღვრება. PHP სხვადასხვა ფორმატის, მათ შორის gif, png, jpg, wbmp და xpm, გამოსახულების შექმნისა და მანიპულირებისათვისაც შეიძლება იქნეს გამოყენებული. ამის გარდა, PHP შეუძლია გამოსახულება პირდაპირ ბრაუზერში გამოიტანოს. გამოსახულებასთან სამუშაოდ მომხმარებელს PHP ესაჭიროება GD გრაფიკულ ბიბლიოთეკასთან ერთად. იმის მიხედვით, თუ გამოსახულების რომელ ფორმატთან მუშაობს მომხმარებელი, GD და PHP შეიძლება სხვა ბიბლიოთეკებზეც იყოს დამოკიდებული. JPEG, GIF, PNG, SWF, TIFF და JPEG2000 ფორმატის გამოსახულების ზომების მისაღებად PHP-ის სტანდარტული ფუნქცია არსებობს. JPEG და TIFF გამოსახულებების სათაურებში შენახულ ინფორმაციასთან მუშაობა შესაძლებელია EXIF მოდელით. ამგვარად, ციფრული ფოტოაპარატებით გენერირებული მეტამონაცემების წაკითხვ
PHP-ის განვითარების ისტორია

PHP-ის განვითარების ისტორია

Keywords, MySQL, PHP
PHP-მ ბოლო წლების განმავლობაში განვითარების დიდი გზა გაიარა და web-დაპროგრამების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ენა გახდა. PHP-ის საფუძველს წარმოადგენს ძველი პროდუქტი, რომელსაც PHP/FI (Personal Home Page / Forms Interpreter - პერსონალური მთავარი გვერდი / ფორმების ინტერპრეტატორი) ერქვა,. PHP/FI 1995 წელს რასმუს ლერდორფმა შექმნა, რომელიც მისი რეზიუმეს მონახულების სტატისტიკის წარმოებისათვის Perlსკრიპტების ნაკრებს წარმოადგენს. Web-ის განვითარება ის-ის იყო იწყებოდა და ამ ამოცანის გადაწყვეტის არავითარი სპეციალური საშუალებები არ არსებობდა, რამაც ავტორის მიმართ მრავალი შეკითხვა წარმოშვა. ლერდორფმა თავისი ინსტრუმენტების უფასოდ დარიგება დაიწყო. მათ „Personal Homepages Tools“ (PHP) – „პერსონალური მთავარი გვერდის ინსტრუმენტებს“ უწოდებდნენ. მალე მეტი ფუნქციურობა გახდა საჭირო და მან C ენაზე უფრო სრულყოფ
PHP-ის შესაძლებლობანი

PHP-ის შესაძლებლობანი

Keywords, MySQL, PHP
PHP-ს ძალიან ბევრი შესაძლებლობა გააჩნია. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ PHP-ის სერვერის მხარეს მომუშავე სკრიპტების გამოყენებაზეა ფოკუსირებული. ამგვარად, PHP-ს შეუძლია შეასრულოს ყველაფერი, რასაც CGI-ის ნებისმიერი სხვა პროგრამა ასრულებს. მაგალითად, შეუძლია მონაცემთა ფორმების დამუშავება, დინამიკური გვერდების გენერირება, გადააგზავნოს და მიიღოს cookies. მაგრამ, გარდა ამისა PHP-ს კიდევ მრავალი სხვა ამოცანის შესრულებაც შეუძლია. PHP-ის გამოყენების სამი ძირითადი სფერო არსებობს: სერვერის მხარეს შესასრულებელი სკრიპტების შექმნა. PHP ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით ფართოდ გამოიყენება. იმისათვის, რომ PHP-სკრიპტების შესრულების შედეგების ნახვა შევძლოთ, საჭიროა მომუშავე web-სერვერი და კომპიუტერზე დაყენებული PHP. ბრძანების სტრიქონში შესასრულებლად სკრიპტების შექმნა. შეგიძლიათ შექმნათ PHP-სკრიპტები,