აგრეგირების ოპერატორები 

LINQ მოთხოვნას აქვს აგრეგირების ოპერატორები, რომლებიც იძლევიან შედეგის ანალიზის საშუალებას. ხშირად გამოყენებადი ოპერატორებია:

Average() – გასცემს შედეგში მოთავსებული რიცხვების საშუალო არითმეტიკულს;

Count() – გასცემს მონაცემების რაოდენობას შედეგში;

Max() – გასცემს შედეგში მოთავსებული მონაცემების მაქსიმალურ მნიშვნელობას;  Min() – გასცემს შედეგში მოთავსებული მონაცემების მინიმალურ მნიშვნელობას; Sum() – გასცემს შედეგში მოთავსებული რიცხვების ჯამს.

ამ ოპერატორების მუშაობის დემონსტრირება ხდება მოყვანილი პროგრამით.

//

//          პროგრამით ხდება Average(), Count(), Max(), Min(), Sum()

//          ოპერატორების მუშაობის დემონსტრირება

Random Shemtxveviti_Ricxvebi = new Random();

int[] masivi = new int[12345678]; for ( int i = 0; i < masivi.Length; i++ ) masivi[i] = Shemtxveviti_Ricxvebi.Next();

//          LINQ მოთხოვნის ფორმირება

var shedegi =  from cvladi in masivi where cvladi > 9000  select cvladi;

//          შედეგების ეკრანზე გამოტანა

label1.Text = “იმ რიცხვების რაოდენობა, რომელთა მნიშვნელობები > 9000″ + ”   “; label1.Text += shedegi.Count().ToString() + ‘\n’;

label1.Text += “მაქსიმალური რიცხვი, რომელიც აღემატება 9000-ს” + ”   “; label1.Text += shedegi.Max().ToString() + ‘\n’;

label1.Text += “მაქსიმალური რიცხვი, რომელიც ნაკლებია 9000-ზე” + ”   “; label1.Text += shedegi.Min().ToString() + ‘\n’;

label1.Text += “იმ რიცხვების საშუალო არითმეტიკული, რომელთა მნიშვნელობები > 9000″ + ”   “; label1.Text += shedegi.Average().ToString() + ‘\n’;

label1.Text += “იმ რიცხვების ჯამი, რომელთა მნიშვნელობები > 9000″ + ”   “; label1.Text += shedegi.Sum(cvladi => (long) cvladi);

}