For ციკლი

for ციკლი
ამოცანა 1

მოყვანილია For ციკლის მარტივი მაგალითი. სადაც მისი მთვლელი (i) იღებს მნიშვნელობებს 0 – დან 10 – მდე და თითოეული გამოდის (იწერება) კონსოლში.
static void Main(string[] args)
{
for (int i = 0; i < 10; i=i+1)
{
Console.WriteLine(i);
}
Console.Read();
}

ამოცანა 2
ამ მაგალითში For ციკლით გამოდის 1 – დან 100 – მდე 5 – ის ჯერადი ყველა რიცხვი გარდა 35, 65, 85.
for (int n = 5; n < 100; n = n + 5)
{
if (n == 35 || n == 65 || n == 85)
{
continue;
}
else
{ Console.WriteLine(n); }
}


ამოცანა 3

ამ მაგალითში For ციკლით გამოდის 2 – დან 20 – მდე ყველა ლუწი რიცხვი.
for (int k = 2; k <= 20; k++)
{ Console.WriteLine(k); }
Console.Read();

ამოცანა 4
ამ მაგალითში For ციკლით ხდება მხოლოდ 48-ის და 72 – ის მნიშვნელობის გამოტანა, თუმცა ციკლი დატრიალდება 6 დან 100-მდე ყველა 6 ის ჯერადი რიცხვისათვის.
for (int k = 6; k <= 100; k = k + 6)
{
if (k == 48 || k == 72) { Console.WriteLine(k); }
else { continue; }
}
Console.Read();

ამოცანა 5
ამ ამოცანაში არის შექმნილი მასივი რომელიც შეივსება შემთხვევით შერჩეული რიცხვებით 1 – 200 დიაპაზონიდან. შემდეგ ხდება ლუწი რიცხვების გამოტანა, და ბოლოს კენტი რიცხვების ცალკე გამოტანა
namespace ConsoleApplication8
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Random ricxvi = new Random(); // კლასის ობიექტის შექმნა
int[] MyArray = new int[10]; // მასივის შექმნა
for (int n = 0; n < 10; n++) // ციკლი
{
// მასივის წევრზე მნიშვნელობის მინიჭება
MyArray[n] = ricxvi.Next(1, 200);
// მასივის წევრის მნიშვნელობის გამოტანა
Console.WriteLine(MyArray[n]);
}
Console.WriteLine("\n luwi ricxvebia");
for (int k = 0; k < MyArray.Length; k++)
{
// რიცხვი მოდულით 2, თუ ნაშთი 0-ის ტოლია მაშინ ლუწია
if (MyArray[k]%2==0)
{
Console.WriteLine(MyArray[k]);
}
}
Console.WriteLine("\n kenti ricxvebia");
for (int i = 0; i < MyArray.Length; i=i+1)
{
// რიცხვი მოდულით 2, თუ ნაშთი 1-ის ტოლია მაშინ კენტია
if (MyArray[i] % 2 == 1)
{
Console.WriteLine(MyArray[i]);
}
}
Console.Read();
}
}
}

// ქვემოთ მოცემული While ციკლის გამოყენების მაგალითები

ამოცანა 6
ამ ამოცანაში while ციკლის გამოყენებით ხდება ყველა ოთხის ჯერადი რიცხვის გამოტანა ოთხიდან ორმოცამდე.
static void Main(string[] args)
{
int a=4;
while (a<=40)
{
Console.WriteLine(a);
a = a + 4;
}
Console.Read();
}

ამოცანა 7
ამ ამოცანაში while ციკლის გამოყენებით ხდება 25 – ის ყველა ჯერადი რიცხვის გამოტანა 625 – ის ჩათვლით გარდა 125 და 225 – ისა.
static void Main(string[] args)

{


int g = 25;


while (g <= 625)


{


if (g == 125 || g == 225)


{


g = g + 25;


continue;


}


else


{


Console.WriteLine(g);


g = g + 25;


}


}


Cons
ole.Read();
}

ამოცანა 8
ამ ამოცანაში განხილულია მაგალითი, რომელიც გვიჩვენებს შეტანილი რიცხვი კენტია თუ ლუწი. გამოყენებულია მუდმივი ციკლი.
namespace ConsoleApplication8
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
while (true)
{
int ricxvi;
Console.WriteLine("sheitanet raime ricxvi");
ricxvi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (ricxvi==0)
{
Console.WriteLine("ricxvi 0 - is tolia");
}
else if (ricxvi % 2 == 0)
{
Console.WriteLine("ricxvi luwia");
}
else
{
Console.WriteLine("ricxvi kentia");
}
}
}
}
}