სურათის ტეგი სადაც შესაძლებელია სურათების ჩასმა.  მასში აუცილებლად მოთავსებული არის ატრიბუტი src ,რომელიც აღწერს თუ სურათი სად იმყოფება, ის ერთგვარად წარმოადგენს სურათის ლინკს და ზუსტად ეს გახლავთ ატრიბუტი. ქვემოთ მოცემულ img  ტეგში  ასევე გვხდება სურათის სიგანის-width  და სიმაღლის-  height ატრიბუტები.

აგალითი:

<img src=”surati.jpg“ width=”140″ height=”342″>

 

ალბათ გასაგებია, რომ 140 და 342 მისი ზომებია, საერთოდ  კი ატრიბუტის სინტაქსი ასე გამოიყურება:

<ტეგი სახელი=“ცვლადი“>

მოცემულ ტეგს აქვს რამდენიმე ატრიბუტი, რომელსაც HTML5 ის  მხარდაჭერა აქვს, HTML4.01-ისგან განსხვავებით, HTML4.01-ში იყო და: align, border, hspace, vspace ხოლო დარჩენილი ატრიბუტები გახლავთ:

  • alt– ამ ატრიბუტში იწერება ტექსტი რომელიც შემდეგ არ ჩნდება საიტზე
    <img alt=”ტექსტი“>

მის აზრი ის არის რომ ეს ატრიბუტი აღწერს ინფრომაციას სურათის შესახებ, ჩვენ შეგვიძლია საერთოდ არ მიუთითოდ ეს ატრიბუტი და ისე დავწეროთ <img> ტეგი

  • height და width– აღწერს სურათის სიმაღლეს და სიგანეს, height=”342″ ხოლო 342 არის პიქსელი, ე.ი სიმაღლის და სიგანის ზომის ერთეულად აღებულია პიქსელები.
  • ismap- ამ ატრიბუტის გამოყენება ხდება იშვიათად, ძირითადად სურათზე დაკლიკების შედეგად წარმოადგენს   ამ სურათის კორდინატებს
  • Usemap- ატრიბუტი მონათასავე ატრიბუტია <map> ელემენტის რომელიც უკავშირდება # სიმბოლოთი, ის მისი სინტაქსი გამოიყურება  ასე :


<img usemap=”#saxeli”>