ჭდე: goto RPT

როგორ დავხატოთ წრეწირი ფიფქებით ფუნქციის მეშვეობით?

როგორ დავხატოთ წრეწირი ფიფქებით ფუნქციის მეშვეობით?   // ავტორი: m3sk4lit0 // ConsoleApplication2.cpp : Defines the entry point for the console application. // #include "stdafx.h" #include <iostream> #include <conio.h> using namespace std; void draw_circle(int); int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { RPT: int radius; cout << "Radius (max 19) = "; cin >> radius; if (radius<20 && radius >0) draw_circle(radius); goto RPT; _getch(); } void draw_circle(int radius) { double r = radius; for (double y = r; y >= -r; --y) { for (double x = -r; x <= r; x += 0.5) { double value = x * x + y * y; if (value <= r * r) { cout << '*'; } else { cout << ' ';