ჭდე: var

ცვლადები

ცვლადები

პროგრამაში მონაცემების შესანახად გამოიყენება ცვლადები. ცვლადები გამოიყენება რაიმე დროებითი ინფორმაციის შესანახად ან ისეთი მონაცემებისთვის, რომლებიც პროგრამის შესრულებისას შეიძლება შეიცვალონ. ცვლადის შესაქმნელად (გამოსაცხადებლად) გამოიყენება საკვანძო სიტყვა var. მაგალითად, გამოვაცხადოთ ცვლადი myIncome: var myIncome; ყველა ცვლადს გააჩნია სახელი, რომელიც წარმოადგენს ალფავიტურ-ციფრული სიმბოლოების, გახაზვის სიმბოლოს (_) და დოლარის ნიშნის ($) თავისუფალ კომბინაციას, ამასთან ცვლადის სახელი არ შეიძლება იწყებოდეს ციფრით. ყველა სხვა სიმბოლოს გამოყენება აკრძალულია. მაგალითდ, ცვლადების დასაშვები სახელებია: $commision someVariable product_Store income2 myIncome_from_deposit ხოლო შემდეგი სახელები არასწორია: 222lol @someVariable my%percent ასევე არ შეიძლება ცვლადს მივცეთ ისეთი სახელი, რომელიც
LINQ მოთხოვნის სინტაქსი

LINQ მოთხოვნის სინტაქსი

ინტეგრირებული მოთხოვნების ენა (LINQ, Language-Integrated Query) არის C# ენის გაფართოება, რომელიც ინტეგრირებულია ამ ენაში. ის არის დიდი მოცულობის მონაცემებთან მუშაობის მოხერხებული, სწრაფი და ეფექტური მექანიზმი. LINQ გვათავისუფლებს მონაცემების გაფილტვრისა და დახარისხების რთული და გრძელი კოდების წერისაგან. ის არის მოთხოვნების ენა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მიღებული შედეგები ადვილად დავახარისხოთ, გავფილტროთ და შევასრულოთ გამოთვლები. LINQ საშუალებას გვაძლევს ეფექტურად ვიმუშაოთ დიდი ზომის მონაცემთა ბაზებთან და კომპლექსურ XML დოკუმენტებთან, რომლებშიც მილიონზე მეტი ჩანაწერია. LINQ ტექნოლოგია შეგვიძლია გამოვიყენოთ მონაცემთა Object, SQL და XML ტიპების მიმართ: წარმოქმნის მოთხოვნებს, რომლებიც      გამოიყენება    მასივების,       სიებისა           და        სხვა კოლექციების მიმართ. წარმო